Radonkällor

Radon finns överallt i mark, luft och vatten. Det finns radon i alla byggnader även i uteluften i olika mängder. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:


Marken

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i byggnader. Det kan komma från jordlager och berggrund men även från dittransporterat fyllnadsmaterial. Radon kan också avgå från grundvatten.

Vatten

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. I bergborrade brunnar eller i kallkällor kan radon förekomma. Har du bergborrad brunn kan du ha förhöjda halter av radon i dricksvattnet. Det kan påverka radonhalten i inomhusluften vilket gör det viktigt att mäta både vatten och inomhus luft.

Byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial som är stenbaserade innehåller radium och avger radon. Oftast är radonavgången betydelselös men det finns undantag. Alunskifferbaserad lättbetong har en blåaktig färg och kallas därför oftast för blåbetong. Blåbetongen kan ge mycket höga radongashalter i inomhusluften. Mellan 1929 och 1975 tillverkades blåbetong i Sverige och användes i ytter- och innerväggar samt bjälklag vid husbyggnationer.